اول دفتر به نامِ ایزدِ دانا

  • مشاهده در قالب پی دی اف

سعدی شیرازی

 

                                               Signs_green_leaf-11.jpg                                                

 

 

 

اول دفتر به نام ایزد دانا


اول دفتر به نام ایزد* دانا                          صانع* پروردگار حی توانا

اکبر و اعظم خدای عالم و آدم                   صورت خوب آفرید و سیرت زیبا

از در بخشندگی و بنده نوازی                    مرغ هوا را نصیب و ماهی دریا

قسمت خود میخورند منعم* و درویش            روزی خود میبرند پشه و عنقا*

جانور از نطفه میکند شکر از نی                برگتر از چوب خشک و چشمه ز خارا

شربت نوش آفرید از مگس نحل                   نخل تناور کند ز دانه خرما

از همگان بینیاز و بر همه مشفق*                 از همه عالم نهان و بر همه پیدا

پرتو نور سرادقات* جلالش                         از عظمت ماورای فکرت دانا

خود نه زبان در دهان عارف مدهوش            حمد و ثنا* میکند که موی بر اعضا

هر که نداند سپاس نعمت امروز                  حیف خورد بر نصیب رحمت فردا

بارخدایا مهیمنی* و مدبر                           وز همه عیبی مقدسی و مبرا

ما نتوانیم حق حمد تو گفتن                        با همه کروبیان* عالم بالا

سعدی از آن جا که فهم اوست سخن گفت            ور نه کمال تو وهم کی رسد آن جا

آخرین بروز رسانی مطلب در پنجشنبه ، 20 آذر 1393 ، 21:07